تبلیغات
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ندای سلامت با طبیعت - نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

ندای سلامت با طبیعت

شرط سلامت ، پیشگیری قبل از درمان

 

فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئی مفردات داروئی  فهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون در طب : تدبیر داروسازی شامل موضوعات ذیل است .الواح در باره ادویه مفرده آمیزش داروها كاربرد مفردات داروئی در آرایش شناسایی اعمال داروهای ساده داروی فشرنده(عاصِر)تاثیر عوامل خارجی بر دارو داروی بادشكن(كاسِرُالرّیح) داروی بادزا(مُنَفِّخ)بندآورنده (مُسَدِّد)داروی بازدارنده(رادِع)داروی به هم آورنده (مُدُمَل)داروی چرک آور (موسِخ للقروح) داروی داغ گذار (كاوی)ادویه مفردهمسهل، معرق، مدر داروی فاصله انداز (مُفَحَّج) داروی گنداننده(مُعَفَّن)داروی غلیظ كننده (مُغَلَّظ)داروی قَرحه آور (مُقَرَّح) اثر دارو بر دمل ها و جوش هاداروی گوارنده(هاضِم) داروی گیرنده(قابِض)داروی هموار كننده (مُمَلِّس) در بیماری های مربوط به اضافه مخزن الادویه


 


-مزاج مفردات داروئی شامل فهرست موضوعات ذیل است .شناختن گرمی و سردی مفرداتشناخت مزاج مفردات از رنگ و بویقیاس مزاج مفردات از اقسام مزهقیاس مزاج مفردات از انواع بی مزهقیاس مزاج مفردات از مزه های گرمقیاس مزاج مفردات از مزه های سردقیاس مزاج مفردات از تاثیر شیرین و چرب بر زبانقیاس مزاج مفردات از لذت شیرینی از چیست ؟قیاس مزاج مفردات از سبب پیدایش شیرین و چربقیاس مزاج مفردات از كنش تلخ و شورقیاس مزاج مفردات از كنش مزه تند و ترشقیاس مزاج مفردات از سایر كنش هاقیاس مزاج مفردات از آمیختگی مزه هاقیاس مزاج مفردات از شناخت به وسیله رنگمزاج سست و جدایی ناپذیرانواع مزاج داروهامزاج داروهای مفردهمزاج نیرومندقوای مزاج داروها از راه آزمایششرط اول آزمایش قوای مزاجشرط دوم آزمایش قوای مزاجشرط سوم آزمایش قوای مزاجشرط چهارم آزمایش قوای مزاجشرط پنجم آزمایش قوای مزاجشرط ششم آزمایش قوای مزاجشرط هفتم آزمایش قوای مزاجشناسایی مزاج از طریق قیاس


 


ساختار و محتوای قانون 


 


این کتاب عظیم بیش از یک‌میلیون کلمه دارد و شامل پنج بخش (کتاب) است که هریک به چند «فن»، «تعلیم»، «جمله» و «فصل» تقسیم می‌شود. پنج بخش کتاب عبارت است از: کلیات طب، ادویهٔ مفرده، امراض مخصوص اعضاء، امراض عمومی بدن، و ادویهٔ مرکبه.
 بوعلی در کتابِ یادشده سعی بلیغی در تعریف الفاظ طبی به‌گونه‌ای منطقی کرده و در تقسیم موضوعات و شرح مطالب نیز از روشی منطقی پیروی کرده‌است. قانون را باید ترکیبی علمی از تجارب بالینیِ بوعلی، آثار و تعالیم جالینوس و بقراط و ارسطو و نوشته‌های پزشکان ایرانی و مسلمان پیش از خود، چون رازی، ابن ربن طبری و ابوسهل مسیحی دانست.


 


کتاب قانون را بزرگترین سند پزشکیِ جالینوسی می‌دانند، ولی مسائل نظریِ ارسطویی بر این اثر ارزشمند مسلط است. بوعلی در تشریح به ارسطو استناد می‌کرد. وی مبانی کلی طب را برپایهٔ آرای جالینوس، و داروگیاه‌شناسی‌اش را بر اساس نوشته‌های دیوسکوریدس (داروگیاه‌شناس نامدار یونانی در قرن نخست میلادی) توضیح داده‌است.


 


بوعلی به طب نظری و عملی نظر داشته‌است. وی در آثار طبیِ خود و به‌ویژه در قانون، تعالیم عملی و بالینی را در قالب تعریف‌های نظری و علمی بیان کرده‌است. مشاهدات بالینیِ قانون را می‌توان با مفاهیم تجربیِ بالینیِ الحاوی مقایسه کرد. ابن سینا، رازی را شایستهٔ نام پزشک و حکیم نمی‌دانست، اما عملاً بسیاری از روش‌های درمان و کار تجربی خود را از الحاوی رازی آموخته‌بود.


 


بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر می‌کند و بعد نوع عالی و دانیِ آن را شرح می‌دهد. اکثر داروهای ذکرشده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده می‌کرده‌است؛ ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، ‍‍زرنیخ، لاجورد، و زنگار.


 


ابن سینا، ضمن توصیف کارکرد این مواد، اطلاعات جالبی نیز دربارهٔ شیمی غیرآلی بیان کرده‌است. در کتاب اولِ قانون، برخی اطلاعات دربارهٔ طرز آزمایش مواد دقیقاً آمده‌است؛ ازجمله شرح تصفیهٔ آب هنگام مسافرت.


 


بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره می‌کند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمی‌شده‌است.


 


به انضمام مخزن الادویه قرابادین کبیر


 


ندای سلامت با طبیعت


 مهندس سید رحمت الله انصاری


http://ansari110.com

                                


همه پیوندها