تبلیغات
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ندای سلامت با طبیعت - درمان طبیعی بیماری مری ومعده

ندای سلامت با طبیعت

شرط سلامت ، پیشگیری قبل از درمان

  


تشریح ودرمان بیماری های مری و معده دارای 153موضوع مفید  برای تشریح و شناخت بیماری ها و نسخ و داروها درمان و بهداشت و پیشگیری  است.


فهرست مطالب این اپلیکیشن شامل موضوعات ذیل است


تشریح مری و معده 
این یكپارچگی و این راه پیمایی طولانی برای چیست ؟
دفع كننده معده
دفع كردن چه عملیاتی دارد؟
هضم چگونه صورت می گیرد؟ 
چرا كبد برطرف چپ سوارنشده ؟
چرا كبد و طحال دو تائی بر معده سوار نشده اند؟
چرا به جای كبد ، طحال سوار معده نشده ؟
  طحال چیست ؟
ثرب چیست ؟
پرده نازك صفاق  از كجا آمده است ؟
صفاق خارجی كه منظور مراق است چكاره است ؟ 
  انواع سوء مزاج های مری چیست ؟
قورت دادن چیست ؟
بلعیدن چگونه انجام می شود؟
دشواری بلعیدن از گدار تنگ
دشواری بلعیدن از مری 
علت دشواری بلعیدن غیر از مری
نشانی های تنگ شدن رهگذربلعیدن
درمان دشواری بلعیدن 
ورم های مری 
نشانی ورم های مری 
درمان ورم های مری
جهیدن خون از مری
قرحه یا دمل چركین  در مری
   درمان قرحه مری
در خصوص علامت های مزاج های معده طبیعی
درمان بیماری های معده به طور كلّی
  داروی درمان مزاج سرد رطوبی معده
درمان سوء مزاج سرد و تر معده
   درمان سوء مزاج گرم معده 
سوء مزاج ساده شانزده گانه
خلط كجایی وعامل آن از کجاست است ؟
ماده صفرایی معده
خلط خونی معده
كدام خلط اكثریت دارد؟
سایر بیماریهای معده 
چگونه بر حال معده آگاهی یا بیم ؟
 حالت  معده از خوراك
حالت معده از مدفوع   
حالت معده از صدای شكم  
حالت معده از سكسكه 
حالت معده از تشنگی
حالت معده ازدهان و زبان
حالت معده از هضم
احساس درد و آزار در معده
 اشتهای خوردنی و نوشیدنی
حال معده از  دهان 
حال معده از قی : 
رنگ رخسار و پوست
قرقر شكم  
حالت معده از آب دهان
حالت معده  از آروغ
بیماری اشتراكی
  درمان سوء مزاج گرم معده 
نشانی های سوء مزاج سرد معده
  نشانی های سوء مزاج خشك معده
نشانی های سوء مزاج تر معده
ماده همراه سوء مزاج معده
شناسایی نوع  ماده سوء مزاج معده
آسیب سوء مزاج بر معده
راه بندان معده و طحال
راه بندان معده و روده ها
راه بندان معده و مغز
درمان بیماری های معده به طور كلی
  داروی درمان مزاج سرد رطوبی معده
درمان سوء مزاج سرد و تر معده
   درمان سوء مزاج گرم معده
درمان سوء مزاج سرد معده
درمان سوء مزاج تر معده
درمان سوء مزاج سرد و خشك معده 
درمان سوء مزاج گرم و خشك معده
  درمان سوء مزاج گرم و تر معده
  نشانی های سوء مزاج معده ماده خلط
داروهایی كه سرد مزاجند
داروهای مزاج سرد معده
  قی آورها ی خلط
داروهای یک پارچه كننده خلط
درمان خلط معده از نوع بلغم ترشیده
درمان خلط معده سودایی
درمان راه بندان معده ، طحال ،كبد
  درمان معده حساس
سازگارها با معده
ناسازگارها با معده و روده
داروهای سازگار با معده
  درد معده علل درد معده 
نشانی های سبب درد معده
   درمان سوء مزاج گرم معده
  ناتوانی معده 
ناتوانی كجای معده؟
علامات بیماری عدم هضم خوراك
درمان عدم هضم
   اشتهای خوراك 
  نشانی ها ی بی اشتهایی     
درمان  بی اشتهائی
داروهای اشتهابرانگیز
  اشتهای  تباه
درمان اشتهای تباه
  اشتهای سگانه و گاوی
نشانی ها ی اشتهای سگانه
  درمان اشتهای سگی
   گرسنگی گاوی
  درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺰاج ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺪه
درمان غش از گرسنگی
تشنگی غیر طبیعی
نشانی ها ی تشنگی
درمان تشنگی غیرعادی
 اختلالات دستگاه گوارش
تباهی هضم 
فسادخوراك در معده
 سبب های ناتو انی معده در هضم خوراك:  
درمان ناتوا نی نیروی هاضمه
     نشانی های ناتوانی معده در هضم غذا 
  نشانی های تباهی در هضم
درمان هضم تباه 
كندی و شتاب در پایین آمدن خوراك از معده  
  نشانی های تباهی در هضم
درمان هضم تباه
  درمان پایین آمدن کند خوراک از معده
سفتی و سختی معده
آروغ برانگیز 
ورم گرم در معده
نشانی ها  ورم گرم در معده
درمان   ورم گرم در معده
ورم سرد بلغمی در معده 
  نشانی های ورم سرد بلغمی در معده
  درمان ورم سرد بلغمی در معده
ورم سخت و غلیظ در معده
نشانی ورم سخت در معده  
درمان ورم سخت در معده 
دمل در معده
قرحه معده
  درمان جوش های معده 
حالات معده باد شكم
نشانی های حالات مختلف باد شكم
  درمان باد شكم
حالات معده قرقر شكم
لغزندگی و صافی معده
قی ، تهوع ناآرامی معده 
  دل بهم آمدن، غثیان چیست ؟ 
قی كردن های بهره رسان
ناتوان شدن معده از چیست ؟ 
   نشانی هایی كه هشدار دهند قی كردن
   حالات قی
استفراغ خونی 
نشانی ها استفراغ خونی
درمان قی به طور عموم
در درمان دل بهم آمدن
درمان استفراغ خونی 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﺎآراﻣﻲ ﻣﻌﺪه
  ﺑﻨﺪآﻣﺪن ﺧﻮن در ﻣﻌﺪه و رو ده
    ﺳﻜﺴﻜﻪ ﭼﻴﺴﺖ ؟
  ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮاق و ﺳﺮدﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻜﻢ


این نرم افزار


 


 


مراجع:


 


با برداشت مطالب کامل و جامع کتب قانون در طب سینا


 


 


ندای سلامت با طبیعت


 


مهندس سید رحمت الله انصاریهمه پیوندها