تبلیغات
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ندای سلامت با طبیعت - راز انواع تب در طب سنتی

ندای سلامت با طبیعت

شرط سلامت ، پیشگیری قبل از درمان


تب چیست؟
انواع مختلف حالات تب
تن پذیرای تب
مراحل حالات تب
چگونگی و مراحل بیماری
علائم تب بیمار
سبب های طولانی شدن دوران تب
تبهای روزانه به طور عموم
تشخیص تب های روزانه
علائم تب روزانه
درمان تب روزانه به طور كلّی
انواع تب روزانه
تب اندوهی و درمان
تب همی یا اهتمامی
تب فكری
تب خشمناكی و درمان آن
تب روزانه ناشی از بی خوابی
تب خواب و تنبلی
تب شادی
تب ترسیدن
تب خستگی
تب ناشی از پاك سازی
تب ناشی از درد
تب پیامد غش كردن
تب گرسنگی
تب ناشی از تشنگی
تب آوردنی هادر بدن
 راه بندانی که سبب تب می شود؟
تب لتانبانی و پرخوارگی
تب ورمی
تب چرک و زبری بدن
تب گرما
تب خشكی از سرما
تب خشكی بدن كه از آب باشد
تب ناشی از شراب نوشی
تب ناشی از تغذیه
عفونت چیست و چگونه پدید می آید
تغییرات نبض در حالت تب های عفونی
نشانی های تب عفونی
تب ملیله چیست ؟
تب عفونی حالات گوناگون دارد
نشانی های تب همیشگی
همكاری و جدائی تب های عفونی
تب نوبه یك اندر میان
نشانی از روی آورهای تب
توضیح اصطلاحات ویژه به تب
  درمان تب عفونی به طور كلی
غذای تبداران عفونی
اسكنجبین


آبجو بدون الکل و حلال تغذیه بیماران  
 سانسور نسخه پزشکی شیخ الرئیس ابوعلی سینا
درمان تب های حاد
غذای بیمارتب های حاد
روی آورهای پیامد تب شدید
تب و لرز شدید
تعریق شدید در حالت تب
خونریزی شدید بینی  بیمار تب دار
تدبیر استفراغ شدید در حالت تب
اسهال تبداران
تب و تشنگی
خواب آلودگی تبدار
سر سنگینی تب دار
بی خوابی تبداران و غیرتبداران
احساس درد شكم
زبری و چسبندگی زبان
عطسه متوالی
سردرد در حالت تب
سرفه تبداران
بی اشتهایی تبداران
 زبان باردار
غش كردن تبدار
تنگ نفسی تبدار
افسردگی زیاد تبدار
دشواربلعی تبدار
دست و پا سرد شدن تبدار
تب صفرایی به طور كلی
تب سوزان و درمان آن
تب عفونی خونی ودرمان آن
تب بلغمی و مراحل درمان آن
تب غشی خلطی
تب غشی دقی نازک
تب روزانه و تب شبانه
مراحل درمان تب بلغمی
مراحل درمان تب ططرطاوس
تب های نوبتی دیگر
تب دِق و مراحل درمان آن
تب دق پیری و مراحل درمان آن
تب های وبایی و شبه وبایی
بیماری  آبله
بیماری سرخک
غذا ونسخ آبله یا سرخک
روی آورهای آبله و درمان آن ها
درمان  اثر قرحه وآبله روی پوست
تب های ورمی
تب های تركیبی یا شطرالغب


توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 


 


ندای سلامت با طبیعت 


 


مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری


 


آدرس سایت  : ansari110.com

                                همه پیوندها