تبلیغات
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ندای سلامت با طبیعت - درمان طبیعی بیماری کبد   

ندای سلامت با طبیعت

شرط سلامت ، پیشگیری قبل از درمان

           


تشریح ودرمان بیماری کبددارای 84نسخ موضوع مفید  برای تشریح وشناخت بیماری ها و نسخ و داروها درمان و بهداشت و پیشگیری  است.


فهرست مطالب این اپلیکیشن شامل مطالب مفید ذیل است 


  نشانی های سوء مزاج كبد 
پیامدهای سوء مزاج گرم كبد
  نشانی های سوء مزاج خشك كبد
  نشانی های سوء مزاج خشك كبد
علامت های مزاج تر طبیعی كبد
درمان كبد به طور عموم 
   چیزهای ناسازگار و زیان رسان به كبد
چیزهای سازگار با كبد 
درمان سوء مزاج گرم كبد 
غذای بیماران دارای سوء مزاج گرم كبد
  درمان سوء مزاج سرد كبد
غذای بیماران دارای سوء مزاج سرد كبد
درمان سوء مزاج خشك كبد
درمان سوء مزاج تر كبد
درمان سوء مزاج گرم و خشك
درمان سوء مزاج گرم و تر كبد
درمان سوء مزاج سرد و خشك كبد
  درمان سوء مزاج سرد و تر كبد
كوچك بودن كبد
  نشانی های كوچكی كبد
درمان كوچكی كبد 
ناتوانی كبد
طبقه بندی بیماریهای كبد
 نشانی های كبد بیمار
  سوء هضم كبد
نشانه های ناتوانی نیروی جاذبه غذا در كبد
نشانی ناتوانی نیروی گیرنده كبد
ناتوانی نیروی دفع كننده كبد
درمان ناتوانی كبد
بندآمدن گدارها در كبد
 پیامد ایجاد راه بندان ها در كبد
  ماده  راه بندان کبد
ماده بندآورنده گدارها از چه تولید می شود؟ 
نشانی های راه بندان در كبد
  راه بندان کبد در كجا واقع شده است ؟
ورم سبب راه بندان کبد
نشان وجود بند آمده كبد
درمان راه بندان ها در كبد
رژیم غذایی بیمار  راه بندان کبد
باد و باد كردگی در كبد
درمان درد كبد
  ورم و گسستگی ها در كبد
نشانی های ورم اشتراكی در كبد
فرق میان ورم كبد و ورم ماهیچه مراق
  ورم گرم كبد
حالت های ویژه ورم كبد
  علل تبدیل ورم گرم كبد به ورم سخت
تشخیص افتراقی ورم گرم كبد و ذات الجنب
ورم صفرایی كبد
ورم گرم التهابی
ورم سرد كبد
ورم بلغمی در كبد
ورم سخت و سرطانی در كبد
  نشان از پیامدهای ورم سخت كبد به قرار زیرند
درمان ورم در مراق و ماهیچه ها
درمان ورم در ورید باب
ضربت خوردن و صدمه دیدن كبد
درمان ترك و بریدگی در كبد
 ﺗﺮﺷﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻛﺒﺪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺟﻬﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی آب در کبد
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎی ﺳﻮء ﻗﻨﻴﻪ
ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺘﺴﻘﺎء
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎر ﺳﻮء ﻗﻨﻴﻪ
  درﻣﺎن اﺳﺘﺴﻘﺎی ﺧﻴﻜﻲ
ﺣﻘﻨَﻪ وﺷﻴﺎف در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺴﻘﺎﺋﻲ
داروﻫﺎی ادرار آور در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺘﺴﻘﺎء
درﻣﺎن اﺳﺘﺴﻘﺎی ﮔﻮﺷﺘﻲ
درﻣﺎن اﺳﺘﺴﻘﺎی ﻃﺒﻠﻲ
كبد و چگونگی آن
چگونه بر حال كبد آگاه شویم ؟
روی آورها و بیماری های كبد
  حالات گوناگون انسان و حال كبد
كبد و احوال تن
 كبد در چه حالی است ؟ 
چگونه از تولیدات كبد نتیجه گیری كنیم ؟
سازگارها و ناسازگارها با كبد
علامت های مزاج گرم طبیعی كبد
علامت های مزاج سرد طبیعی
 نشانی های مزاج خشك طبیعی كبد
   نشانی های مزاج گرم و خشك طبیعی كبد
نشانی های مزاج گرم و تر طبیعی كبد
مزاج سرد و خشك طبیعی كبد
علامت های مزاج سرد و تر طبیعی كبد
روی آورها و بیماری های كبد


 


استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد میکنیم.


مراجع:


با برداشت مطالب کامل و جامع کتب قانون در طب سینا


 


بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر می‌کند و بعد نوع عالی و دانیِ آن را شرح می‌دهد. اکثر داروهای ذکرشده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده می‌کرده‌است؛ ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، ‍‍زرنیخ، لاجورد، و زنگار.


ابن سینا، ضمن توصیف کارکرد این مواد، اطلاعات جالبی نیز دربارهٔ شیمی غیرآلی بیان کرده‌است. در کتاب اولِ قانون، برخی اطلاعات دربارهٔ طرز آزمایش مواد دقیقاً آمده‌است؛ ازجمله شرح تصفیهٔ آب هنگام مسافرت.


بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره می‌کند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمی‌شده‌است.


 


 


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری


 ansari110.com


 همه پیوندها